Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá (phần 11)

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2022

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá (phần 11)

9. Các yêu cầu kỹ thuật trong công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờc

9.1. Phân loại các công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờ

Các công trình chỉnh trị sông, chống xói và bảo vệ bờ dưới tác động của dòng chảy, điều kiện thủy văn, sóng biển và phương tiện giao thông thủy có sử dụng hệ thống rọ đáthảm đá được phân loại theo nguyên tắc có và không có thể duy tu được như sau:
Bảng 12 -Phân loại công trình chỉnh trị
Công trình Thời gian sử dụng Khả năng duy tu bảo dưỡng Yêu cầu
Đê chắn sóng Dài hạn Không thể duy tu Tuổi thọ công trình cao

Khả năng chịu lực lớn

Đập khóa nắn dòng chảy Dài hạn Khó duy tu Tuổi thọ công trình cao

Khả năng chịu lực lớn

Kè chống xói bờ Dài hạn Có thể duy tu Tuổi thọ công trình theo yêu cầu
Các công trình ngắn hạn, tạm thi công Ngắn hạn không duy tu Đáp ứng yêu cầu, thời gian thi công

9.2. Yêu cầu về lưới lục giác xoắn kép trong công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờ

Rọ đáthảm đá sử dụng cho các công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờ được xem xét tùy thuộc vào tính chất công trình, yêu cầu tuổi thọ và các tính toán kỹ thuật dưới tác động của dòng chảy để lựa chọn ứng dụng phù hợp.
Đối với các công trình chỉnh trị và đập khóa, rọ và thảm đá sử dụng cho công trình sử dụng loại mắt D=80mm với dây mạ kẽm, mạ Gafan, mạ kẽm bọc nhựa có đường kính tối thiểu 2,7/3,7 mm để tăng tuổi thọ công trình.
ối với các công trình chống xói và kè bờ, tùy thuộc vào mức cấp độ công trình, điều kiện dòng chảy và các tính toán kỹ thuật để lựa chọnphù hợp về chủng loại và chiều cao kết cấu. Các chỉ dẫn thiết kế được tham khảo tại Phụ lục B tiêu chuẩn này.
Hình ảnh thiết kế ứng dụng của rọ đá.
Hình ảnh thiết kế ứng dụng của rọ đá.

Tin tức liên quan

Các sản phẩm vừa xem